Algemene voorwaarden

algemene verkoopvoorwaarden
Alle klachten of protesten van rekeningen en facturen dienen aangetekend te geschieden binnen de niet vrije termijn van acht dagen vanaf de factuurdatum, de leveringsdatum of de prestatiedatum.
Onze huidige verkoopvoorwaarden primeren die van de klant of zijn order.
Zij zijn toepasselijk zowel op handelaars als op niet-handelaars. Onze facturen en rekeningen zijn betaalbaar op ons adres, kontant en zonder korting op de bankrekening vermeld op factuur of rekening.
Wanbetaling maakt alle handelseffecten onmiddellijk opeisbaar. De ingebrekenstelling vloeit gelijktijdig uit de wanbetaling vanaf de eerste vervaldag. Bij laattijdige betaling wordt het factuurbedrag automatisch verhoogd met een intrest van 2% per maand vanaf de factuurdatum en met een forfaitaire verhoging van 20% met een minimum van 50.00€ ter vergoedende titel, zonder noodzaak van maning of ingebrekenstelling, de factuur haar eigen ingebrekenstelling uitmakende (art. 1147 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek).
Alle geschillen  in verband met huidige transacties behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen en het vredegerecht van onze keuze, oordelend naar Belgisch recht.